Bilförsäkring

Zmarta.se är Sveriges största hemsida där du kan jämföra alla olika typer av försäkringar. Tjänsten är helt gratis och det går snabbt att få sina offerter.

Ingen förbindelse & helt gratis

20 anslutna försäkringsbolag

Bäst inom försäkringar

Generellt kan man säga att det finns tre typer av bilförsäkringar. Den första, trafikförsäkringen, är en lagstadgad försäkring som krävs för att man överhuvudtaget ska få framföra fordonet. Den ersätter skador som åsamkas dig, dina medpassagerare eller andra vid en olycka, och täcker även de skador som åsamkas andras bil eller egendom vid en olycka. Trafikförsäkringen ersätter inte skador som uppstår på din bil eller egendom vid en olyckshändelse. Om din bil blir skadad vid exempelvis en krock, täcks dock skadorna av den andra partens trafikförsäkring, såtillvida denna part är vållande till olyckan.

Den andra typen av bilförsäkring är en så kallad halvförsäkring. Denna är en kombinerad trafikförsäkring och egendomsförsäkring. Denna egendomsförsäkring kallas också för delkaskoförsäkring, och ersätter dig för skador på utrustning och materiel som hör till bilen, exempelvis takräcke, takbox, CD-spelare etc. Halvförsäkringen ersätter även skador som uppstår till följd av brand eller stöld samt krossade rutor. De flesta halvförsäkringar täcker också en bärgning till närmaste verkstad och i vissa ingår rättsskydd, vilket ersätter dina rättegångskostnader om tvist skulle uppstå.

Den högsta försäkringsnivån för fordonsförsäkringar är helförsäkring. Det är oftast denna försäkringstyp som skiljer sig mest från försäkringsbolag till försäkringsbolag. I helförsäkringen ingår en försäkring mot vagnskada, vilket innebär att du är skyddad mot vagnskador, oavsett om det är du eller någon annan som orsakat dem. Denna försäkringstyp är till exempel den enda som täcker att du kör i diket och skadar bilen. Man kan säga, att en helförsäkring egentligen består av en trafikförsäkring, en delkaskoförsäkring och en vagnskadeförsäkring.

Beroende på vilken typ av bilförsäkring man väljer lägger man i princip till olika lager av skydd för sig själv och sitt fordon. Den absolut lägsta nivån är som sagt trafikförsäkringen, medan den högsta är helförsäkringen. Till dessa tre grundnivåer tillkommer en mängd tilläggsförsäkringar som går att teckna efter behov och syfte. Dessa skiljer sig ofta markant från bolag till bolag, och det kan vara en sund idé att jämföra dem noggrant. Vanliga tilläggsförsäkringar är trafikolycksfallsförsäkring, försäkringar som gäller vägassistans, hyrbil och hotell, samt försäkringar som rör viltkollisioner.

Det är viktigt att se över villkoren för sin bilförsäkring, jämföra den mot andra offerter, samt att verkligen veta vad den täcker och inte täcker. Få försäkringar ersätter till exempel saker som stulits ur bilen och som inte är en del av bilens normala utrustning. Om du exempelvis lämnar din nya dator i bilen över natten, kommer den vid stöld att omfattas av hemförsäkringen. Ta hjälp av försäkringsrådgivare och jämförelsetjänster om du känner dig villrådig eller osäker.

Bilförsäkringen är en av de mest flexibla försäkringarna på marknaden. För andra typer av försäkringar, både person- och sakförsäkringar, finns inte så många parametrar att skruva på. Man kanske kan teckna vissa tilläggsförsäkringar och justera självrisknivåerna, men det finns inte samma valfrihet som gäller för just bilförsäkringar. Bilförsäkringen har tre delar, nämligen trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk, medan det för de andra två delarna är helt upp till försäkringstagaren själv om hon eller han vill teckna dem. Sedan finns det givetvis en uppsjö av tilläggsförsäkringar att teckna till bilförsäkringen. Det finns till och med försäkringsbolag som erbjuder försäkringar mot feltankning!

Bilförsäkringen är lite speciell eftersom den omfattar såväl ett så kallat obligatoriskt försäkringsmoment, nämligen trafikförsäkringen, som valfria försäkringsmoment. Det finns mycket få andra försäkringar som har denna konstruktion.

Trafikförsäkringen

Enligt lag ska alla fordon i allmän trafik ha en trafikförsäkring. Denna försäkringsplikt är till och med inskriven i lag.  Att det finns en lag på detta har att göra med att olyckor i trafiken är mycket kostsamma både för samhället och för individen. Om inte alla bilar var trafikförsäkrade skulle advokaterna inte ha några andra uppgifter än att ta hand om skadeärenden. Om man inte tecknar en trafikförsäkring för sin bil kommer ärendet att skickas vidare till Trafikförsäkringsföreningen som då helt enkelt ser till att bilen ändå blir försäkrad – mot en betydande avgift. Om man skulle krocka med en annan bil i trafiken är det alltså trafikförsäkringen på den egna bilen som täcker kostnaderna för den skadelidande.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen, även kallad delkasko, är en försäkring som kompletterar trafikförsäkringen i och med att den ger ersättning för vissa skador på den egna bilen. Halvförsäkringen ger ett skydd för glasskador, brand, maskinskada, sabotage samt stöld av bilden. Dessutom ingår ett relativt omfattande rättsskydd om en händelse i trafiken skulle ge upphov till en rättsprocess. Halvförsäkringen är ofta det bästa valet om man har en lite äldre bil med ett lite lägre värde.

Halvförsäkringen ger ett bra grundskydd för den egna bilen. I halvförsäkringen ingår nämligen ersättning vid stöld av själva bilen och stöld av utrustning monterad i bilen, ersättning vid brand-, glas- och maskinskada. Försäkringen för maskinskada gäller dock bara för bilar som är nyare än åtta år, alternativt har gått mindre än 10 000 mil. I halvförsäkringen ingår även räddning och rättsskydd.

Helförsäkring

Helförsäkringen ger ett i princip heltäckande skydd när det gäller en bil som används i allmän trafik. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen och de försäkringsmoment som ingår i halvförsäkringen, ingår även en så kallad vagnskadeförsäkring. Genom vagnskadeförsäkringen får man ett skydd för skador på bilen som man orsakar helt på egen hand. Om man kör ner i ett dike eller kör på en lyktstolpe, eller liknande, träder vagnskadeförsäkringen in för att täcka kostnaderna för skadorna.

Helförsäkringen går ofta under namnet vagnskadeförsäkring. Det beror på att det är just vagnskademomentet som är den stora delen i försäkringen. I övrigt omfattar helförsäkringen allt som omfattas av halvförsäkringen. Om man ska ha en helförsäkring eller inte beror i mångt och mycket på vad bilen är värd och hur gammal den är. En helt ny bil har nästan alltid en vagnskadegaranti på ett antal år. Om så är fallet behöver man inte teckna till en helförsäkring. Om man känner att man behöver kunna få ersättning för skador på den egna bilen som man själv orsakar bör man teckna en helförsäkring.

Mer om helförsäkring till bil

Med en helförsäkring får du ett heltäckande försäkringsskydd för ditt bilägande. Du får både en komplett personskadeförsäkring och en heltäckande skadeförsäkring. Dessutom kan du teckna till en hel del tilläggsförsäkringar för att få ett ännu mer bekvämt, tryggt och säkert bilägande.

Helförsäkring till bil omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen som alla bilar enligt lag måste omfattas av, den så kallade halvförsäkringen som kompletterar med försäkringsskydd för skador på och i bilen tillsammans med rättskydd och ansvarsskydd, samt en vagnskadeförsäkring. Det är vagnskadeförsäkringen som är det huvudsakliga försäkringsmomentet i helförsäkringen.

Fördelar och nackdelar med helförsäkring

Ju mer omfattande försäkringsskydd du önskar, desto mer måste du givetvis vara villig att betala. För varje ytterligare delmoment i bilförsäkringen betalar du en extra premie och med en helförsäkring kan kostnaden bli upp emot 50% högre i jämförelse med om du bara tecknar halvförsäkring. Den ökade kostnaden får du ställa i relation till nyttan av det förbättrade försäkringsskyddet.

Den stora fördelen med helförsäkring till bil är givetvis att du får ett komplett försäkringsskydd som täcker alla möjliga skador både vad gäller personskada och sakskada. Vagnskadeförsäkringen i helförsäkringen täcker även skador som du själv åsamkar på bilen. Något motsvarande försäkringsmoment finns inte i halvförsäkringen. Exempel på skadehändelser som du själv kan vara vållande till är om du backar in i ett fast föremål eller kör i diket. Reparationerna bekostas av försäkringsbolaget efter avdrag för självrisk.

En annan fördel med helförsäkring är att du i regel kan få en rabatt på premien om du även har andra engagemang hos det aktuella försäkringsbolaget. Sådana rabatter är mer ovanliga när det gäller halvförsäkring och finns inte alls för trafikförsäkringar.

En tredje fördel är möjligheten att teckna till trygghetsförsäkringar för ditt bilägande. Många tilläggsförsäkringar, såsom till exempel olika typer av assistansförsäkringar, kan bara tecknas om du tecknar en helförsäkring för din bil.

Tillägg till bilförsäkringen

Vissa försäkringsbolag kan baka in några tillägg till bilförsäkringen i antingen halvförsäkringen eller helförsäkringen. Till exempel kan en så kallad drulleförsäkring (allriskförsäkring) ingå i ett försäkringsbolags erbjudande för helförsäkring. Övriga tillägg får man dock oftast teckna i separat ordning. Vanliga tillägg är gratis hyrbil och självriskreducering.

Jämför bilförsäkringar rätt

Bilförsäkringar kan kännas onödiga, men när olyckan är framme vill man inte stå utan bilförsäkring. Det är dock aldrig smart att betala för mycket, inte ens för något så nödvändigt som en bilförsäkring. Du kan spara ganska många hundralappar per år och samtidigt få ett så pass bra försäkringsskydd som möjligt bara genom att granska försäkringsbolagens erbjudanden lite extra noga. Här får du bra tips på hur du jämför bilförsäkringar.

Alla försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkringar har samma tre typer av grundläggande försäkringslösningar, nämligen trafikförsäkring (som för övrigt är obligatorisk för alla fordon i allmän trafik), halvförsäkring (delkasko) och helförsäkring. När du jämför bilförsäkringar mellan olika försäkringsbolag ska du alltså först och främst vara noga med att jämföra mellan försäkringar på samma nivå.

Nästa steg är att se vilka försäkringsmoment som ingår i respektive försäkringslösning. Om vi tar halvförsäkringen som exempel, så kan du alltid räkna med att få det försäkringsskydd som ingår i trafikförsäkringen tillsammans med ersättningsmöjligheter vid brand, glasskada, stöld, med mera. Sedan finns det ett antal försäkringsbolag som är mer generösa än så. En del försäkringsbolag inkluderar till exempel ersättning för fel drivmedel och förlust av nycklar i halvförsäkringen. Andra försäkringsbolag erbjuder inte dessa tillägg till den ordinarie försäkringen ens för helförsäkringen.

Sedan kan du med fördel kika på de självrisker som gäller för olika försäkringsbolag. Ett försäkringsbolag kan erbjuda mycket låga premier, men i gengäld är självriskerna betydligt högre än genomsnittet. Här får du göra en avvägning mellan ditt intresse av att betala så lite i löpande kostnader som möjligt och ditt behov av trygghet om olyckan skulle vara framme.

Sist, men inte minst, ska du givetvis jämföra priser. Kom bara ihåg att jämföra äpplen med äpplen, inte med päron. Det är nämligen mycket få bilförsäkringar som är exakt identiska. Lycka till i ditt sökande efter en bra och billig bilförsäkring.

Bilförsäkringsbolag

Bilförsäkringen är en av de försäkringar du bara måste ha. Det är ju lag på att alla bilar som används i allmän trafik ska ha en trafikförsäkring. Sedan är det givetvis klokt att komplettera med åtminstone en halvförsäkring för att göra bilägandet och bilanvändandet lite tryggare. När du är ute efter en bilförsäkring ska du vara noga med att jämföra priser. De flesta bilförsäkringar ser nämligen i princip likadana ut. Då är det onödigt att betala för mycket. Du kan faktiskt spara flera tusenlappar per år på att välja rätt bilförsäkring.

Försäkringspremier är inte särskilt roliga att betala. Du får ju inget konkret i motprestation. När du betalar din försäkringspremie betalar du egentligen för möjligheten att få ersättning om olyckan någon gång i framtiden skulle vara framme. För många typer av försäkringar kan det dessutom kännas som att du betalar för mycket. För de flesta försäkringstyper finns bara ett eller två ”paket”. En typisk försäkring är liksom inte särskilt flexibel. Inte sällan betalar du för ett antal försäkringsmoment som du aldrig kommer att ha användning av.

När det gäller bilförsäkringar har du dock möjlighet att till stor del skräddarsy ditt försäkringsskydd. Alla försäkringsbolag erbjuder de tre huvudsakliga momenten i bilförsäkringen, det vill säga den obligatoriska trafikförsäkringen, halvförsäkringen (delkasko) och helförsäkringen, men du kan skruva på en hel del parametrar för att dels få ner den totala kostnaden för ditt försäkringsskydd, och dels få ett försäkringsskydd som är perfekt anpassat för ditt bilägande och ditt användande av bilen.

Om du har en äldre bil behöver du till exempel sällan en vagnskadeförsäkring. Genom att ta bort detta försäkringsmoment kan du få ner kostnaden för försäkringen med ganska många hundralappar per år. Om värdet på bilen är i princip obefintligt kan du till och med avstå från att teckna halvförsäkring. Du kan även öka självriskerna för vissa skadehändelser för att få ner din försäkringspremie. Har du en ny bil kanske du inte behöver vagnskadeförsäkringen på grund av att du har en vagnskadegaranti genom köpet. Som du ser ska du alltid utgå från ditt försäkringsbehov när du tecknar en bilförsäkring.

En sak du absolut ska göra är att jämföra priser mellan olika försäkringsbolag. Varje försäkringsbolag har sina egna förutsättningar och sina egna specialiteter, vilket gör att priset för en bilförsäkring inte är identiskt hos alla försäkringsbolag. Har du en bil av ett mer ovanligt märke ska du i första hand vända dig till ett försäkringsbolag som specialiserar sig på just det märket.

Nästan alla försäkringsbolag erbjuder bilförsäkringar. Det är naturligt, alla som äger en bil som är avsedd att användas i allmän trafik måste ju ha åtminstone en trafikförsäkring. Vissa försäkringsbolag anses generellt vara bättre på just bilförsäkringar än andra. Det kan till exempel handla om att man har billiga premier relativt andra försäkringsbolag samt att villkoren för respektive försäkringsmoment (delkasko, vagnskadeförsäkring, etc.) är särskilt fördelaktiga. Här är tre försäkringsbolag som är duktiga på att ta fram bra bilförsäkringar för kostnadsmedvetna kunder.

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar är ett försäkringsbolag som specialiserar sig på sakförsäkringar, det vill säga försäkringar för hus, bilar, båtar, med mera. Moderna Försäkringar håller mycket konkurrenskraftiga priser på sina bilförsäkringar, oavsett vilken bil du har, hur mycket du använder bilen och vilken typ av boendeform du har. En stor fördel med Moderna Försäkringar är att du inte betalar någon självrisk för ett antal olika skadefall, till exempel djurkollision. En annan fördel är att priserna för tilläggsförsäkringar är relativt låga. Det gör att man kan fokusera på att skapa de allra bästa försäkringserbjudandena för exempelvis bilförsäkringar. En styrka med Moderna Försäkringar är att man tenderar att ligga i topp på listorna över de försäkringsbolag som har lägst premier, och detta för en mycket stor mängd bilar. Att försäkra en Volvo kombi är inte särskilt dyrt oavsett till vilket försäkringsbolag man vänder sig, men att försäkra mer ovanliga bilar, särskilt sådana med en stor motoreffekt, kan bli kostsamt. Hos Moderna Försäkringar behöver det dock inte bli så. En annan fördel med Moderna Försäkringar är att man helt enkelt har tagit bort självrisken för en del vanliga skador. För andra skadehändelser är självrisken kraftigt nedsatt i jämförelse med andra försäkringsbolag.

Salus Ansvar

Salus Ansvar erbjuder ett komplett utbud av försäkringslösningar, både för privatpersoner och företag. Salus Ansvar är känt för att erbjuda en mängd tillägg utan extra kostnad. Tecknar man en halvförsäkring hos Salus Ansvar får man till exempel ersättning för kupéskada och förlust av nyckel. Halvförsäkringen omfattar till exempel ersättning om du tankar fel bränsle samt ersättning för oförutsedda skador på takbox och lasthållare.
Man kan alltså få ersättning om man skulle råka tanka bensin i en dieselbil. Det är få försäkringsbolag som bjuder på dessa försäkringsmoment. Salus Ansvar använder sin webbplats som främsta försäljningskanal. Det märker man inte minst på att man får fem procent rabatt på bilförsäkringen om man tecknar den direkt på nätet.

Netviq

Netviq är ett försäkringsbolag som satsar hårt på att försöka hålla de absolut lägsta priserna på försäkringar. Man erbjuder ett nära på komplett utbud av försäkringar för privatpersoner, däribland bilförsäkringar. Netviq är ett försäkringsbolag som bara finns på nätet. Dessutom har man sett till att det aldrig finns några mellanhänder mellan dig och Netviq. Det finns alltså ingen extern part som vill ha en del av din betalning för din bilförsäkring. Netviq erbjuder sina kunder stora möjligheter att skräddarsy sina bilförsäkringar med ett antal tilläggstjänster och självriskjusteringar.

Billiga bilförsäkringar

Det är alltid klokt att försöka hitta så billiga försäkringar som möjligt. Givetvis ska man se till att man har ett så heltäckande försäkringsskydd som möjligt, vilken försäkring det än handlar om, men det är ju onödigt att betala för mycket pengar i onödan. Bilförsäkringen är en typ av försäkring där man har mycket goda möjligheter att kapa kostnaderna, bara genom att vara lite smart och tänka efter en och två gånger innan man tecknar försäkringen. Det finns i huvudsak tre sätt att hitta billigare bilförsäkringar. För det första kan man givetvis jämföra erbjudanden från olika försäkringsbolag och välja det bolag som har det mest förmånliga erbjudandet. För det andra kan man förhandla sig till billigare bilförsäkringar genom att samla flera försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag. För det tredje kan det finnas pengar att spara på att välja enklare former av bilförsäkringar.

När man jämför priserna, eller premierna som det heter på försäkringsspråk, mellan försäkringsbolag, ska man vara noga med att kontrollera att man jämför försäkringar av samma typ. Det finns ju tre delar i en bilförsäkring, nämligen trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Att förhandla sig till en lägre premie för bilförsäkringen kan låta sig göras om man samlar flera försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag. Om man tecknar bilförsäkringen hos ett försäkringsbolag där man har ett antal andra försäkringsprodukter, såsom exempelvis hemförsäkring/villaförsäkring och olycksfallsförsäkring, kan man ofta räkna med att kunna förhandla ner kostnaden för bilförsäkringen.

Just det faktum att bilförsäkringen består av tre delar kan man också utnyttja till ens fördel. För en nyare bil kan det vara klokt att teckna en helförsäkring, där ju alla skador på bilen ingår, men för äldre bilar med ett lågt värde räcker det oftast med en halvförsäkring. Om man vill sänka sina kostnader genom att hitta billigare bilförsäkringar kan man gott välja halvförsäkring i stället för helförsäkring. Man ska dock aldrig ta bort den grundläggande trafikförsäkringen. En sådan måste man ha enligt lag.

Checklista för billiga bilförsäkringar

Du ska inte betala för mycket för din bilförsäkring. I grunden skiljer sig nämligen de olika försäkringsbolagens produkter särskilt mycket när det handlar om vilka försäkringsmoment som ingår. Dessutom ska du aldrig överförsäkra din bil. Om du har en äldre bil med ett lågt värde är det till exempel sällan nödvändigt med vagnskademomentet i helförsäkringen. Följ checklistan nedan för att se hur du enkelt kan få en billigare bilförsäkring.

Jämför försäkringsbolag – Att kontakta endast ett försäkringsbolag kan göra att du får betala för mycket för din försäkring i onödan. Det finns, tvärtom vad många tror, stora skillnader mellan olika försäkringsbolag när det gäller kostnaden för jämbördiga försäkringslösningar.

Välj ett försäkringsbolag som riktar sig mot den målgrupp du tillhör – De flesta försäkringsbolag har sina egna inriktningar och målgrupper.

Granska vilka så kallade försäkringsmoment som ingår i olika försäkringar – Möjligheten att använda hyrbil eller att få ersättning för skador till följd av viltolyckor ingår i många försäkringar. Dessa försäkringsmoment är kanske inte helt nödvändiga för alla.

Uppge korrekt körsträcka – I uträkningen av premien för bilförsäkringen är körsträckan central. Ju längre körsträcka, desto högre försäkringspremie. Uppge alltid en körsträcka som är så nära ditt faktiska brukande av bilen som möjligt.

Betala hela försäkringspremien på en gång – Du får ofta betala lite mer för servicen att kunna sprida dina kostnader över året.

Se över vad du själv kan göra för att minska premien – Om du installerar ett billarm eller ser till att ordna ett skydd för din bil i ett säkert garage finns alla möjligheter att förhandla ner premien.

Skruva på självrisken – Om du höjer din självrisk för ett eller flera försäkringsmoment får du ofta rabatt på premien. Kom dock ihåg att din rabatt på premien förmodligen kommer att raderas ut om olyckan skulle vara framme.

Teckna rätt bilförsäkring

Idag kan du jämföra alla slags produkter, tjänster och abonnemang på nätet. Med några snabba klick kan du få fram alla väsentliga uppgifter med priser och sedan välja det erbjudande som passar dig bäst. Givetvis kan du också jämföra bilförsäkringar, både med avseende på omfattning och pris.

Om du har tid och ork kan du gå in på respektive försäkringsbolags webbplats och göra jämförelserna på egen hand, men enklare och snabbare är att använda en webbplats som redan har gjort insamlingen av uppgifterna åt dig och presenterar resultaten i lättläsliga tabeller. På sådana webbplatser kan du också gå vidare och teckna bilförsäkringen direkt. På Försäkringen.se kan du starta din jämförelse för billigare bilförsäkringar.

Se till att du får bästa möjliga skydd

Innan du börjar jämföra bilförsäkringar gör du klokt i att fundera på vilket försäkringsskydd du behöver. Om du idag har en bilförsäkring kan du fundera kring om du vill minska alternativt öka omfattningen av ditt försäkringsskydd. Om bilen börjar bli till åren kanske vagnskadeförsäkringen inte känns så aktuell? Om du har börjat resa mycket med egen bil i jobbet kanske en hyrbilsförsäkring kan vara ett smart tillägg? Kort sagt; när du jämför bilförsäkringar ska du utgå från dina nuvarande behov och bry dig mindre om vad försäkringsbolagen propagerar för.

Jämför priser för att sänka kostnaderna

Om du inte har en mycket sällsynt bil med en mycket kraftfull motor och dessutom befinner dig på en mycket ofördelaktig premienivå, är bilförsäkringen förmodligen inte din största fasta utgift. Emellertid är det oklokt att betala för mycket i onödan. Genom att jämföra priser för jämbördiga bilförsäkringar kan du enkelt se vilket eller vilka försäkringsbolag som erbjuder dig ett lägre pris på din bilförsäkring jämfört med vad du betalar för tillfället. När du jämför priser, var dock mycket noga med att kontrollera att du verkligen tittar på jämbördiga försäkringar. Hittar du ett erbjudande om en bilförsäkring som känns alltför billig, är det förmodligen ett eller ett par försäkringsmoment som saknas.

0 svar på ”Bilförsäkring”

Lämna en kommentar

Forsakringen.se

Hogmalms Media AB
Org.nr: 559132-4347
Ytterbyvägen 5c
442 30, Kungälv

Sidor

Om oss

Kontakta oss

Information

Integritetspolicy

Användarvillkor

Cookies