Olycksfallsförsäkringar

Zmarta.se är Sveriges största hemsida där du kan jämföra alla olika typer av försäkringar. Tjänsten är helt gratis och det går snabbt att få sina offerter.

Ingen förbindelse & helt gratis

20 anslutna försäkringsbolag

Bäst inom försäkringar

En olycksfallsförsäkring ger dig som försäkringstecknare ekonomisk hjälp om det skulle vara så att du blir fysiskt skadad och på så sätt behöver ekonomisk hjälp för behandling. Det är också en slags försäkring mot att något skulle hända då det betalas ut ett belopp vid en eventuell olycka. Det som en olycksfallsförsäkring oftast innefattar är punktat nedan.

 • Merkostnader vid vård
  De kostnader som uppstår vid en olycka så som sjukgymnastik, läkarbesök och resor ersätts av en olycksfallsförsäkring.
 • Ersättning för värk
  Om det så är att du blir skadad till en sådan omfattning så att du inte längre kan arbeta i en period så får du ersättning för ”sveda och värk” vilket varierar på arbete, omfattning och tid du varit sjukskriven.
 • Medicin
  Om det av en olycka skulle bli så att du blir tvungen att ta mediciner så ersätter en olycksfallsförsäkring i många fall kostnaderna för att köpa in medicinen.
 • Tandvård
  Skulle det vid en olycka uppkomma kostnader för tandläkarvård i form av korrigering, lagning eller liknande så täcker en olycksfallsförsäkring detta.
 • Begravning
  Skulle en olycka leda till död så täcker en olycksfallsförsäkring ett fast belopp som betalas ut till dödsboet och som kan användas till begravningen och de kostnader som följer.

Olika högt försäkringsbelopp

Om du själv vill kunna bestämma försäkringsbeloppet så kan du hos många försäkringsbolag själva vilket belopp som ska vara aktuellt. Logiskt är då att priset på försäkringen blir högre med ett högre försäkringsbelopp.

Varför ha en olycksfallsförsäkring?

Om man inte vill riskera att få höga kostnader som uppstår till följd av en olycka av något slag så är det ett bra alternativ att teckna en olycksfallsförsäkring som täcker de kostnader som uppstår för läkarvård, medicin och om du i värsta fall också dör – ett ersättningsbelopp till dödsboet.

olycksfallsförsäkring rekommenderas

Om du skulle råka ut för en olycka får du ett visst försäkringsskydd med möjlighet till ersättning genom de allmänna socialförsäkringarna samt också eventuella avtalsförsäkringar. Detta skydd räcker dock sällan långt, varför det är klokt att komplettera med en egen privat olycksfallsförsäkring. Ur de allmänna försäkringarna, som alla svenskar täcks av, kan du få ersättning för inkomstbortfall och liknande, men du får ingen ekonomisk ersättning för följderna av själva olyckan.

En olycka som ger upphov till kroppsliga skador kan vara kostsam. Omfattande vårdkostnader kan ge upphov till stora hål i ekonomin. Faktiska nedsättningar i hur du kan fungera i vardagen ger upphov till försämrade möjligheter att arbeta i framtiden. För att lindra den ekonomiska skadan på ett så bra sätt som möjligt är en privat olycksfallsförsäkring verkligen att rekommendera.

Medicinsk och ekonomisk invaliditet

En olycksfallsförsäkring tar sikte på framför allt två följder av en olycka (observera att den normalt inte gäller för sjukdom), nämligen medicinsk respektive ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet handlar om funktionsnedsättningar och graderas i procent utifrån hur pass allvarlig skadan är. Att tappa hörseln helt och hållet räknas till exempel som en 60-procentig medicinsk invaliditet. Ekonomisk invaliditet handlar om nedsättning av arbetsförmågan. Notera att det ska handla om en permanent nedsättning. För ett brutet ben, till exempel, kan du inte rikta några ersättningsanspråk mot ditt försäkringsbolag. Dock kan du få ersättning för läkekostnader ur olycksfallsförsäkringen.

Val av försäkringsbelopp

Som för alla andra privata försäkringar räknas ersättningsbeloppen även för olycksfallsförsäkringar utifrån ett i förväg angivet försäkringsbelopp. Om olyckan är framme är det givetvis en fördel om försäkringsbeloppet är så högt som möjligt. Samtidigt står försäkringspremien, det vill säga det du betalar för försäkringen, i direkt relation till försäkringsbeloppet. Ju högre belopp, desto högre premie. Du måste alltså göra en avvägning utifrån ditt eget behov av trygghet och din nuvarande ekonomi. Vill du läsa på mer om försäkringsbelopp så kan du använda dig av sajten Olycksfallsförsäkring.com som går igenom olika försäkringsbolag och dess olycksfallsförsäkringar.

Teckna Olycksfallsförsäkring

Skulle du råka ut för en olycka som ger skador och försämrad hälsa, kan du få ekonomisk ersättning genom en olycksfallsförsäkring. En olycksfallsförsäkring är en försäkring som ger ersättning och skydd mot skador som uppstår på person genom yttre händelser. Uppstår en skada som ger en medicinsk invaliditet eller sveda och värk så kan en olycksfallsförsäkring ge ekonomisk ersättning.

Så funkar en olycksfallsförsäkring

försäkring vid olycksfall

Man måste kolla upp vad som gäller för olika olycksfallsförsäkringar. Vanligtvis täcker iaf de flesta försäkringar in följande:

 • ersättning utan självrisk,
 • ersättning för medicinsk invaliditet,
 • ersättning för ärr,
 • försäkringen har ett tak, en maxersättning,
 • gäller även utomlands, MEN ekonomisk ersättning ges bara inom Sverige eller Norden.

Olika olycksfallsförsäkringar

Alla olycksfallsförsäkringar är inte identiska med varandra, de kan täcka in olika saker. Kolla upp vad din olycksfallsförsäkring täcker innan du tecknar den. Vissa försäkringar kan ge ersättning för olika saker, man kan tex få ersättning när:

 • försäkringstagaren blir oförmögen till att utföra sitt arbete med minst halvtid,
 • man blir smittad eller sjuk pga av yttre händelser som tex fästingbett,
 • förfryser kroppsdelar eller får värmeslag som en följd av tex klimat.

Flera olycksfallsförsäkringar

Det är tillåtet att ha flera olycksfallsförsäkringar för att få ersättning från flera försäkringar. Skulle en viss grad av medicinsk invaliditet uppstå som ger försäkringstagaren rätt till ersättning, kan man alltså kräva den genom flera olycksfallsförsäkringar.

Olycksfallsförsäkring för hela familjen

Det finns försäkringsbolag som erbjuder olycksfallsförsäkringar som täcker för hela familjen. Kolla med runt med olika försäkringsbolag för att se vilka som erbjuder det.

Olycksfallsförsäkring med extra skydd som tillval

De flesta som är anställda och medlem i något fackförbund har en olycksfallsförsäkring. Den försäkringen ger ett skydd men oftast inte tillräckligt. Sådana olycksfallsförsäkringar via arbetet kan gälla enbart under arbetstid och endast till- och från arbetsplatsen. Därför är ett gott råd att se över dina försäkringar och eventuellt teckna en kompletterande olycksfallsförsäkring med ett fullgott skydd.

En kompletterande olycksfallsförsäkring kan ge dig ett tillräckligt skydd som täcker in det mesta som behövs. Vanligt är följande kompletteringar på olycksfallsförsäkringar:

 • Sjukförsäkring – Ett tillval för olycksfallsförsäkringen som även skyddar dig mot sjukdom som leder till medicinsk invaliditet. Den kan ge ersättning för medicinsk invaliditet samt sveda och värk vid tex hjärtsjukdomar, hjärnblödning och diabetes.
 • Olycksfallsförsäkring för pensionärer – Du som är över 60 och har gått i pension kan ha fått ett sämre skydd mot olycksfall eftersom gruppförsäkringen via din tidigare anställning inte gäller nu. Kolla upp vad som gäller för dig och din försäkring.
 • Individuell olycksfallsförsäkring – Ger dig ett skydd olycksfall och gäller dygnet runt. För dig som endast är försäkrad via din anställning är detta ett rekommenderat alternativ. Försäkringen kan lämna ersättning för invaliditet vid alla typer av olycksfall.

Jämför olycksfallsförsäkringar

När du är ute efter att teckna en försäkring gäller det som vanligt att jämföra alternativen för att se skillnader i både pris och vad de täcker. Detsamma gäller även när man letar efter en olycksfallsförsäkring, se till att jämföra olycksfallsförsäkringarna för att se skillnaderna. Det är alltså inte alltid den billigaste försäkringen som är den bästa, den måste också täcka dina behov.

Olycksfallsförsäkringens delar

En olycksfallsförsäkring är en försäkringsprodukt som tar sikte på skadehändelser som uppstår vid olycksfall. En olycksfallsskada är en skada som uppstår genom en yttre händelse som man inte har kunnat förutse. Det innebär att skador på grund av intag av mat eller dryck, smitta av virus eller bakterier, överbelastningar och överansträngningar samt utövande av ”riskfyllda” idrotter (kampsport, fallskärmshoppning, med mera) inte räknas som olycksfallsskador.

Tanken med en olycksfallsförsäkring är att den skadelidande ska få ersättning för att täcka eventuella förluster i arbetsinkomst som kan uppstå på grund av att man blir oförmögen att arbeta samt ersättning för att täcka kostnader för behandlingar som en följd av skadan.

Medicinsk invaliditet och ärrbildning

När man beräknar ersättningsbelopp i olycksfallsförsäkringen är medicinsk invaliditet ett centralt begrepp. Medicinsk invaliditet är en försäkringsterm för en nedsättning av kroppsfunktionen som inte är övergående. Försäkringsbolaget fastställer den medicinska invaliditeten, med grund i uppgifter från läkare, i procent, och betalar sedan ut ett engångsbelopp. Det är det försäkringsbelopp man väljer som avgör hur stor ersättning man kan få. Normalt kan man välja ett försäkringsbelopp på mellan 500 000–2 000 000 kronor. Ju högre försäkringsbelopp, desto högre försäkringspremie måste man betala.

försäkringens beståndsdelar

Försäkringsbeloppet är även dimensionerande för hur stor ersättning man kan få för ärrbildning. Man kan få ersättning ur olycksfallsförsäkringen för ärrbildning om ärret uppstår som en direkt följd av en olycksfallsskada och ärret kvarstår efter två år.

Kostnadsskydd

En olycksfallsförsäkring omfattar upp till ett tiotal typer av kostnadsskydd, det vill säga försäkringsmoment som kan ge ersättning. Det handlar först och främst om olycksfallsersättning. Med detta kostnadsskydd får den skadelidande ersättning för läkarvård för skadan. Till detta kostnadsskydd kopplade moment hör akutersättning och ersättning för sjukhusvistelse. Sedan finns en kategori kostnadsskydd som benämns övriga kostnader. Här ingår till exempel ersättning för skadade kläder och glasögon, hemhjälp samt andra nödvändiga kostnader som uppstår till följd av skadan.

Andra kostnadsskydd som normalt ingår i en olycksfallsförsäkring är ersättning för rehabilitering samt tandskador. I vissa olycksfallsförsäkringar ingår även krisförsäkring. Krisförsäkringen gäller dock för det mesta enbart personer under 65 år.

Lämna en kommentar

Forsakringen.se

Hogmalms Media AB
Org.nr: 559132-4347
Ytterbyvägen 5c
442 30, Kungälv

Sidor

Om oss

Kontakta oss

Information

Integritetspolicy

Användarvillkor

Cookies